تبليغات X

   نمونه سوالات مختلف امتحانی سال دوم رياضي   

 آزمون هاي ده گانه سنجش مستمر

سال دوم رياضي

هندسه 1

فيزيك 2

رياضي 2

 مرحله آزمون/نام درس

    

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

مرحله 1

       

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

مرحله 2

پاسخپاسخسوالپاسخسوال
پاسخ

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

مرحله 3

پاسخ
پاسخسوال
پاسخسوالپاسخپاسخسوال
پاسخسوال
پاسخ
پاسخ

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

مرحله 4

پاسخ
پاسخ
سوال
پاسخسوالپاسخپاسخسوال
سوال
پاسخپاسخ
پاسخ

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

مرحله 5

پاسخسوال

پاسخ

سوالپاسخ
پاسخپاسخسوال

پاسخ

سوال
پاسخ

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

مرحله 6

پاسخ
پاسخسوالسوالپاسخسوال
       

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

مرحله 7

پاسخسوال
پاسخسوالپاسخسوال
پاسخسوالپاسخ
       

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

مرحله 8

پاسخسوالپاسخسوالپاسخ
سوال
پاسخ
       

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

مرحله 9

پاسخ

پاسخپاسخ
سوالسوالسوال
پاسخپاسخ
پاسخ
       
 سوالپاسخسوال

پاسخ

سوال

مرحله 10

پاسخ
پاسخ
سوال
سوال
پاسخ
سوالسوالپاسخ
پاسخ
سوال
پاسخ
سوال
پاسخ
پاسخ
لینک
جمعه ٢٦ آبان ،۱۳۸٥ - بابک

   نمونه سوالات مختلف امتحانی سال اول دبيرستان   

 آزمون هاي ده گانه سنجش مستمر

سال اول دبيرستان

شيمي 1

فيزيك 1

رياضي 1

 مرحله آزمون/نام درس

    

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

مرحله 1

       

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

مرحله 2

پاسخسوالپاسخسوالپاسخسوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

مرحله 3

پاسخ
پاسخسوالسوالپاسخسوال
پاسخ

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

مرحله 4

پاسخ
سوال
پاسخسوالپاسخسوال
سوال
پاسخ

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

مرحله 5

پاسخسوال
سوال
پاسخپاسخسوالپاسخسوال
سوال
پاسخسوال

شيمي 1

فيزيك 1

رياضي 1

 مرحله آزمون/نام درس

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

مرحله 6

پاسخ
پاسخسوالسوالپاسخسوال
پاسخ
       

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

مرحله 7

پاسخسوال
پاسخسوالپاسخسوال
پاسخسوال
       

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

مرحله 8

پاسخسوالپاسخسوالپاسخ
       

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

مرحله 9

سوالسوالپاسخسوال
       

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

مرحله 10

پاسخ
پاسخپاسخسوالسوال
سوالپاسخ
پاسخپاسخسوالسوال
پاسخ
لینک
جمعه ٢٦ آبان ،۱۳۸٥ - بابک