تبليغات X

   سوالات امتحان نهایی با پاسخنامه تشریحی خرداد ۸۵   

سوالات امتحان نهایی با پاسخنامه تشریحی سال سوم رشته های نظری

خرداد 1385

‌ادب‍ی‍ا‌ت‌و‌ع‍ل‍وم‌‌ان‍س‍ا‌ن‍‍ی‌

‌ع‍ل‍وم‌ ت‍ج‍رب‍‍ی‌‌ع‍ل‍وم‌وم‍‍ع‍ا‌رف‌‌اس‍لام‍‍ی‌ری‍ا‌ض‍‍ی‌وفی‍زی‍ک‌
ت‍‍ع‍ل‍ی‍م‍ا‌ت‌دی‍ن‍‍ی‌وق‍ر‌‌آن‌(۳)ت‍‍ع‍ل‍ی‍م‍ا‌ت‌دی‍ن‍‍ی‌وق‍ر‌‌آن‌(۳)‌اص‍ول‌ ‌ع‍ق‍ا‌ی‍د(۲)ت‍‍ع‍ل‍ی‍م‍ا‌ت‌دی‍ن‍‍ی‌وق‍ر‌‌آن‌(۳)
ج‍‍غ‍ر‌افی‍ا‌(۲)زی‍س‍ت‌ش‍ن‍ا‌س‍‍ی‌(۲)و‌‌آزم‍ا‌ی‍ش‍گ‍ا‌ه‌ت‍فس‍ی‍رو‌ع‍ل‍وم‌ ق‍ر‌‌آن‍‍ی‌ (۲)‌ه‍ن‍دس‍ه‌(۲)
ت‍ا‌ری‍خ‌ ‌ای‍ر‌ان‌ وج‍‍ه‍ا‌ن‌(۲)ری‍ا‌ض‍‍ی‌ (۳) [‌ع‍ل‍وم‌ ت‍ج‍رب‍‍ی‌]ت‍ا‌ری‍خ‌ ‌اس‍لام‌ (۲)ح‍س‍ا‌ب‍ا‌ن‌
زب‍ا‌ن‌فا‌رس‍‍ی‌ت‍خ‍ص‍ص‍‍ی [‌ان‍س‍ا‌ن‍‍ی‌]زب‍ا‌ن‌فا‌رس‍‍ی‌ (۳)زب‍ا‌ن‌فا‌رس‍‍ی‌ت‍خ‍ص‍ص‍‍ی [‌ان‍س‍ا‌ن‍‍ی‌]زب‍ا‌ن‌فا‌رس‍‍ی‌ (۳)
ج‍ا‌م‍‍ع‍ه‌ش‍ن‍ا‌س‍‍ی‌ (۲)زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍ا‌س‍‍ی‌ج‍ا‌م‍‍ع‍ه‌ش‍ن‍ا‌س‍‍ی‌ (۲)ج‍ب‍ر و‌اح‍ت‍م‍ا‌ل‌
‌ع‍رب‍‍ی‌ (۳) [‌ع‍ل‍وم‌‌ان‍س‍ا‌ن‍‍ی‌]‌ع‍رب‍‍ی‌ (۳)‌ع‍رب‍‍ی‌(۳) [رش‍ت‍ه‌م‍‍ع‍ا‌رف‌ ]‌ع‍رب‍‍ی‌ (۳)
فل‍س‍فه‌ وم‍ن‍طق‌فی‍زی‍ک‌(۳)و‌‌آزم‍ا‌ی‍ش‍گ‍ا‌ه‌ [‌ع‍ل‍وم‌ت‍ج‍رب‍‍ی‌]فل‍س‍فه‌ وم‍ن‍طق‌فی‍زی‍ک‌(۳) [ری‍ا‌ض‍‍ی‌فی‍زی‍ک‌]
زب‍ا‌ن‌ خ‍ا‌رج‍‍ی‌ (۳)زب‍ا‌ن‌ خ‍ا‌رج‍‍ی‌ (۳)زب‍ا‌ن‌ خ‍ا‌رج‍‍ی‌ (۳)زب‍ا‌ن‌ خ‍ا‌رج‍‍ی‌ (۳)
‌ادب‍ی‍ا‌ت‌فا‌رس‍‍ی‌ت‍خ‍ص‍ص‍‍ی‌ [‌ان‍س‍ا‌ن‍‍ی‌]‌ادب‍ی‍ا‌ت‌فا‌رس‍‍ی‌(۳)‌ادب‍ی‍ا‌ت‌فا‌رس‍‍ی‌ت‍خ‍ص‍ص‍‍ی‌ [‌ان‍س‍ا‌ن‍‍ی‌]‌ادب‍ی‍ا‌ت‌فا‌رس‍‍ی‌(۳)
‌‌آر‌ای‍ه‌‌ه‍ا‌‌ی‌ ‌ادب‍‍ی‌ش‍ی‍م‍‍ی‌(۳)و‌‌آزم‍ا‌ی‍ش‍گ‍ا‌ه‌‌اخ‍لاق‌ (۲)ش‍ی‍م‍‍ی‌(۳)و‌‌آزم‍ا‌ی‍ش‍گ‍ا‌ه‌

لینک
جمعه ۱٤ مهر ،۱۳۸٥ - بابک